قیمت: لطفا تماس بگیرید
موجودی: ۱

جیگر Jigger

 

در تراش سنگ ها بصورت فست نیاز است تا دو طرف سنگ تراشیده شود، بنابراین نیاز به وسیله ایست که بتوان با آن سنگ تراش خورده را از طرف دیگر به یک داپت دیگر چسبانده شود و در عین حال که موازی با داپت قبلی نصب شده است، محل خار داپت قبلی  نیز با داپت جدید در یک راستا قرار گیرد.

لذا وسیله ای طراحی شده است به نام جیگر Jigger که از دو طرف داپت بسته می شود که سنگ بین آنها قرار دارد و پس از چسباندن آن به داپت دیگر، داپت قبلی را با حرارت از سنگ جدا خواهد شد.

 

Ame D4

قیمت: لطفا تماس بگیرید
موجودی: ۱