دفتر مرکزی:

آدرس : گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر (عج) – نبش عدالت ۳۳ – مجتمع قیاسی – طبقه دوم – موزه تخصصی سنگ و گوهر آمتیست

براتیان

تلفن:۰۱۷۱۲۳۳۶۷۵۰

نمابر :۰۱۷۱۲۳۲۵۷۴۲

همراه : ۰۹۱۱۳۷۵۱۹۷۳
Email : mostafabaratyan@yahoo.com

Website : www.amethyst.ir

 

دفتر تهران :

به زودی دوباره راه اندازی می شود