خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "تامبل"

آمتیست تمام پالیش ۵۰۹۰

آمتیست تمام پالیش ۵۰۹۰

کد ۵۰۹۰ نام آمتیست تمام پالیش کشور زامبیا معدن وزن(گرم) ۵۵ ابعاد(میلیمتر) ۴۸*۴۰*۲۲ قیمت(تومان) ۲۵۰۰۰  

آمتیست تمام پالیش ۵۰۸۹

آمتیست تمام پالیش ۵۰۸۹

  کد ۵۰۸۹ نام آمتیست تمام پالیش کشور زامبیا معدن وزن(گرم) ۴۶ ابعاد(میلیمتر) ۴۷*۳۵*۲۰ قیمت(تومان) ۲۱۰۰۰

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۸

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۸

  کد ۵۰۸۸ نام عقیق آبی تمام پالیش کشور نامیبیا معدن اوکاهاندجا / اوتجوروهاروی وزن(گرم) ۲۳ ابعاد(میلیمتر) ۳۹*۱۸*۱۸ قیمت(تومان) ۱۲۰۰۰

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۷

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۷

  کد ۵۰۸۷ نام عقیق آبی تمام پالیش کشور نامیبیا معدن اوکاهاندجا / اوتجوروهاروی وزن(گرم) ۲۶ ابعاد(میلیمتر) ۳۶*۲۷*۲۱ قیمت(تومان) ۱۳۰۰۰

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۶

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۶

  کد ۵۰۸۶ نام عقیق آبی تمام پالیش کشور نامیبیا معدن اوکاهاندجا / اوتجوروهاروی وزن(گرم) ۱۰ ابعاد(میلیمتر) ۳۳*۲۱*۱۲ قیمت(تومان) ۵۰۰۰

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۵

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۵

  کد ۵۰۸۵ نام عقیق آبی تمام پالیش کشور نامیبیا معدن اوکاهاندجا / اوتجوروهاروی وزن(گرم) ۱۰ ابعاد(میلیمتر) ۳۴*۲۰*۹ قیمت(تومان) ۵۰۰۰