خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "تامبل"

پک چشم ببر تمام پالیش ۵۰۵۴

پک چشم ببر تمام پالیش ۵۰۵۴

  کد ۵۰۵۴ نام پک چشم ببر قواره شده تمام پالیش کشور آفریقای جنوبی معدن نوترن کیپ / پیکسیلی کا / معدن بالوچ وزن(گرم) ۱۰۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۱ – ۴۶ قیمت(تومان) ۶۵۰۰۰ توضیحات رنگهای طلایی و سبز-آبی(چشم شاهین)

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۵۳

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۵۳

  کد ۵۰۵۳ نام پک چشم ببر قواره شده تمام پالیش کشور آفریقای جنوبی معدن نوترن کیپ / پیکسیلی کا / معدن بالوچ وزن(گرم) ۱۰۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۱ – ۴۵ قیمت(تومان) ۶۵۰۰۰ توضیحات رنگهای طلایی و سبز-آبی(چشم شاهین)  

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۵۲

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۵۲

کد ۵۰۵۲ نام پک چشم ببر قواره شده تمام پالیش کشور آفریقای جنوبی معدن نوترن کیپ / پیکسیلی کا / معدن بالوچ وزن(گرم) ۱۰۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۰ – ۳۴ قیمت(تومان) ۶۵۰۰۰ توضیحات رنگهای طلایی و سبز-آبی(چشم شاهین)

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۵۱

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۵۱

  کد ۵۰۵۱ نام پک چشم ببر قواره شده تمام پالیش کشور آفریقای جنوبی معدن نوترن کیپ / پیکسیلی کا / معدن بالوچ وزن(گرم) ۱۰۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۱ – ۴۷ قیمت(تومان) ۶۵۰۰۰ توضیحات رنگهای طلایی و سبز-آبی(چشم شاهین)

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۵۰

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۵۰

کد ۵۰۵۰ نام پک چشم ببر قواره شده تمام پالیش کشور آفریقای جنوبی معدن نوترن کیپ / پیکسیلی کا / معدن بالوچ وزن(گرم) ۱۰۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۰ – ۴۵ قیمت(تومان) ۶۵۰۰۰ توضیحات رنگهای طلایی و سبز-آبی(چشم شاهین)

پک چشم ببر تمام پالیش ۵۰۴۹

پک چشم ببر تمام پالیش ۵۰۴۹

  کد ۵۰۴۹ نام پک چشم ببر قواره شده تمام پالیش کشور آفریقای جنوبی معدن نوترن کیپ / پیکسیلی کا / معدن بالوچ وزن(گرم) ۱۰۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۱ – ۳۴ قیمت(تومان) ۶۵۰۰۰ توضیحات رنگهای طلایی و سبز-آبی(چشم شاهین)