خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "قابل تراش"

سودالیت راف 5179

سودالیت راف 5179

  کد 5179 نام سودالیت راف کشور نامیبیا معدن کو نه نه / معدن سودالیت وزن(گرم) 4.3 ابعاد(میلیمتر) 27*16*10 قیمت(تومان) 3000

سودالیت راف 5178

سودالیت راف 5178

  کد 5178 نام سودالیت راف کشور نامیبیا معدن کو نه نه / معدن سودالیت وزن(گرم) 7.1 ابعاد(میلیمتر) 28*25*16 قیمت(تومان) 3000

سودالیت راف 5177

سودالیت راف 5177

  کد 5177 نام سودالیت راف کشور نامیبیا معدن کو نه نه / معدن سودالیت وزن(گرم) 4.3 ابعاد(میلیمتر) 28*17*11 قیمت(تومان) 3000

سودالیت راف 5176

سودالیت راف 5176

  کد 5176 نام سودالیت راف کشور نامیبیا معدن کو نه نه / معدن سودالیت وزن(گرم) 9 ابعاد(میلیمتر) 32*18*29 قیمت(تومان) 4000

سودالیت راف 5175

سودالیت راف 5175

  کد 5175 نام سودالیت راف کشور نامیبیا معدن کو نه نه / معدن سودالیت وزن(گرم) 6.1 ابعاد(میلیمتر) 33*18*15 قیمت(تومان) 3000

سودالیت راف 5174

سودالیت راف 5174

  کد 5174 نام سودالیت راف کشور نامیبیا معدن کو نه نه / معدن سودالیت وزن(گرم) 8.5 ابعاد(میلیمتر) 35*19*11 قیمت(تومان) 4000