خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "قابل تراش"

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۹

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۹

  کد ۵۱۴۹ نام کیانیت – فوچسیت کشور زیمباوه معدن ماشونالند مرکزی / او براین وزن(گرم) ۲۶ ابعاد(میلیمتر) ۲۳*۱۳*۴۷ قیمت(تومان) ۳۳۰۰۰

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۸

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۸

  کد ۵۱۴۸ نام کیانیت – فوچسیت کشور زیمباوه معدن ماشونالند مرکزی / او براین وزن(گرم) ۹٫۶ ابعاد(میلیمتر) ۱۳*۹*۳۹ قیمت(تومان) ۱۲۰۰۰  

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۷

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۷

کد ۵۱۴۷ نام کیانیت – فوچسیت کشور زیمباوه معدن ماشونالند مرکزی / او براین وزن(گرم) ۱۱٫۸ ابعاد(میلیمتر) ۱۱*۱۰*۳۶ قیمت(تومان) ۱۵۰۰۰    

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۶

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۶

    کد ۵۱۴۶ نام کیانیت – فوچسیت کشور زیمباوه معدن ماشونالند مرکزی / او براین وزن(گرم) ۸٫۸ ابعاد(میلیمتر) ۱۰*۷*۴۳ قیمت(تومان) ۱۱۰۰۰

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۴

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۴

  کد ۵۱۴۴ نام کیانیت – فوچسیت کشور زیمباوه معدن ماشونالند مرکزی / او براین وزن(گرم) ۲۳ ابعاد(میلیمتر) ۱۷*۱۴*۴۵ قیمت(تومان) ۲۹۰۰۰  

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۳

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۳

    کد ۵۱۴۳ نام کیانیت – فوچسیت کشور زیمباوه معدن ماشونالند مرکزی / او براین وزن(گرم) ۸٫۹ ابعاد(میلیمتر) ۱۳*۹*۳۹ قیمت(تومان) ۱۲۰۰۰