خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "قابل تراش"

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۲

کیانیت – فوچسیت ۵۱۴۲

    کد ۵۱۴۲ نام کیانیت – فوچسیت کشور زیمباوه معدن ماشونالند مرکزی / او براین وزن(گرم) ۱۲٫۲ ابعاد(میلیمتر) ۱۴*۸*۴۲ قیمت(تومان) ۱۶۰۰۰

آزوریت راف ۵۱۴۱

آزوریت راف ۵۱۴۱

    کد ۵۱۴۱ نام آزوریت راف کشور کنگو معدن کاتانگا / معدن موسونوی وزن(گرم) ۸٫۶ ابعاد(میلیمتر) ۲۰*۲۱*۱۰ قیمت(تومان) ۱۰۰۰۰ توضیحات همراه مالاکیت    

آزوریت راف بلورین ۵۱۴۰

آزوریت راف بلورین ۵۱۴۰

  کد ۵۱۴۰ نام آزوریت راف بلورین کشور کنگو معدن کاتانگا / معدن موسونوی وزن(گرم) ۸٫۲ ابعاد(میلیمتر) ۳۴*۱۷*۹ قیمت(تومان) ۱۳۰۰۰ توضیحات همراه مالاکیت  

آزوریت راف ۵۱۳۹

آزوریت راف ۵۱۳۹

  کد ۵۱۳۹ نام آزوریت راف کشور کنگو معدن کاتانگا / معدن موسونوی وزن(گرم) ۹٫۶ ابعاد(میلیمتر) ۳۲*۲۵*۱۳ قیمت(تومان) ۱۱۰۰۰ توضیحات همراه مالاکیت

آزوریت راف ۵۱۳۸

آزوریت راف ۵۱۳۸

    کد ۵۱۳۸ نام آزوریت راف کشور کنگو معدن کاتانگا / معدن موسونوی وزن(گرم) ۱۷٫۶ ابعاد(میلیمتر) ۴۳*۲۷*۱۲ قیمت(تومان) ۲۰۰۰۰ توضیحات همراه مالاکیت    

رز کوارتز راف ۵۱۳۷

رز کوارتز راف ۵۱۳۷

  کد ۵۱۳۷ نام رز کوارتز راف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۶۱ ابعاد(میلیمتر) ۷۳*۳۰*۱۹ قیمت(تومان) ۲۵۰۰۰