خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "قابل تراش"

رز کوارتز راف ۵۱۳۶

رز کوارتز راف ۵۱۳۶

کد ۵۱۳۶ نام رز کوارتز راف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۵۱ ابعاد(میلیمتر) ۴۵*۴۰*۲۶ قیمت(تومان) ۲۱۰۰۰  

رز کوارتز راف ۵۱۳۵

رز کوارتز راف ۵۱۳۵

  کد ۵۱۳۵ نام رز کوارتز راف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۹۸ ابعاد(میلیمتر) ۶۰*۴۳*۳۰ قیمت(تومان) ۳۹۰۰۰

رز کوارتز راف ۵۱۳۴

رز کوارتز راف ۵۱۳۴

کد ۵۱۳۴ نام رز کوارتز راف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۹۰ ابعاد(میلیمتر) قیمت(تومان) ۳۶۰۰۰  

رز کوارتز راف ۵۱۳۳

رز کوارتز راف ۵۱۳۳

کد ۵۱۳۳ نام رز کوارتز راف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۹۰ ابعاد(میلیمتر) ۶۹*۴۶*۲۴ قیمت(تومان) ۳۶۰۰۰  

رز کوارتز راف ۵۱۳۲

رز کوارتز راف ۵۱۳۲

  کد ۵۱۳۲ نام رز کوارتز راف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۵۸ ابعاد(میلیمتر) ۵۱*۳۲*۱۹ قیمت(تومان) ۲۰۰۰۰

رز کوارتز راف ۵۱۳۱

رز کوارتز راف ۵۱۳۱

کد ۵۱۳۱ نام رز کوارتز راف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۳۲ ابعاد(میلیمتر) ۴۸*۳۶*۱۵ قیمت(تومان) ۱۵۰۰۰