خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کانی ها و فسیل های فروخته شده"

بلور زیرکن

بلور زیرکن

  Location Malawi     Size 24 – 38 mm موجودی بر حسب عدد می باشد

سیلکی مالاکیت

سیلکی مالاکیت

  Location Congo Weight 425 grams Size 45 – 126 – 144 mm موجودی بر حسب عدد می باشد

سیلکی مالاکیت

سیلکی مالاکیت

  Location Congo Weight 1030 grams Size 86 – 113 – 146 mm موجودی بر حسب عدد می باشد

رودوکروزیت

رودوکروزیت

کشور آرژانتین  

کوارتز شفاف

کوارتز شفاف

  Location Madagascar     Size 25 – 59 mm موجودی بر حسب عدد می باشد  

بلور کوارتز

بلور کوارتز

  موجودی بر حسب کیلو می باشد     Location Zambia Weight 1000 grams Size 22-113mm