خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کلکسیونی"

لابرادوریت راف ۵۰۷۰

لابرادوریت راف ۵۰۷۰

  کد ۵۰۷۰ نام لابرادوریت راف کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا / اسیرا وزن(گرم) ۳۴ ابعاد(میلیمتر) ۴۵*۲۹*۱۹ قیمت(تومان) ۱۳۰۰۰ توضیحات با حالت لابرادورسنسی دو طرفه

لابرادوریت راف ۵۰۶۹

لابرادوریت راف ۵۰۶۹

کد ۵۰۶۹ نام کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا / اسیرا وزن(گرم) ۱۷ ابعاد(میلیمتر) ۴۱*۱۹*۱۲ قیمت(تومان) ۷۰۰۰ توضیحات با حالت لابرادورسنسی دو طرفه  

لابرادوریت راف ۵۰۶۸

لابرادوریت راف ۵۰۶۸

  کد ۵۰۶۸ نام لابرادوریت راف کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا / اسیرا وزن(گرم) ۳۴ ابعاد(میلیمتر) ۴۰*۲۷*۲۱ قیمت(تومان) ۱۴۰۰۰ توضیحات با حالت لابرادورسنسی دو طرفه

لابرادوریت راف ۵۰۶۷

لابرادوریت راف ۵۰۶۷

کد ۵۰۶۷ نام لابرادوریت راف کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا / اسیرا وزن(گرم) ۲۵ ابعاد(میلیمتر) ۳۹*۲۶*۱۴ قیمت(تومان) ۱۰۰۰۰ توضیحات با حالت لابرادورسنسی دو طرفه      

لابرادوریت راف ۵۰۶۶

لابرادوریت راف ۵۰۶۶

  کد ۵۰۶۶ نام لابرادوریت راف کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا / اسیرا وزن(گرم) ۳۶ ابعاد(میلیمتر) ۵۰*۲۵*۲۰ قیمت(تومان) ۱۴۰۰۰ توضیحات با حالت لابرادورسنسی دو طرفه

لابرادوریت راف ۵۰۶۵

لابرادوریت راف ۵۰۶۵

  کد ۵۰۶۵ نام لابرادوریت راف کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا / اسیرا وزن(گرم) ۲۴ ابعاد(میلیمتر) ۴۳*۳۵*۱۶ قیمت(تومان) ۹۰۰۰ توضیحات با حالت لابرادورسنسی دو طرفه