کشور کنگو کریزوکولا ( فیروزه قوچان) موجودی بر حسب کیلو می باشد